Standardi kadrovske stroke

V Slovenski kadrovski zvezi smo pripravili standarde delovanja kadrovskih menedžerjev in strokovnjakov. V skupini za pripravo standardov smo sodelovali dr. Andrej Kohont, Barbara Luckmann Jagodič, dr. Danijela Brečko, mag. Matej Černigoj in dr. Nada Zupan (vodja skupine).

Po pregledu obstoječih standardov v Evropi in svetu smo za izhodišče izbrali standarde, ki so jih na podlagi obsežne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v mednarodni organizaciji Society for Human Resource Management (SHRM).

Standarde smo prilagodili slovenskemu okolju tako, da smo opredelili dve karierni stopnji: kadrovski menedžer in kadrovski strokovnjak. Kadrovski menedžer je sposoben samostojno voditi kadrovske procese in oddelek v srednjem in velikem podjetju, kadrovski strokovnjak pa lahko deluje kot generalist v malem podjetju (kjer je osnovna odgovornost za kadrovske procese v rokah glavnega menedžerja) ali v organizacijski enoti večjega podjetja (kjer je odgovoren kadrovski menedžer), ali pa kot specialist za določno kadrovsko področje (npr, izobraževanje, selekcijo, plač).

Standarde sestavlja osem kompetenc:

  • Uporaba strokovnega znanja
  • Medosebni odnosi
  • Vodenje
  • Komuniciranje
  • Mednarodni in medkulturni menedžment
  • Etično ravnanje
  • Kritično presojanje
  • Poslovna usmerjenost

Vsaka kompetenco ima svoj opis, seznam podkompetenc, pričakovanih vedenj in opisov strokovnega delovanja za kadrovskega menedžerja in kadrovskega strokovnjaka.

Standardi so trenutno v fazi redakcijskih popravkov in so dostopni na spletnih straneh Slovenske kadrovske zveze.

 

Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje pomaga podjetjem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Usklajevanje ima kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na zmanjšanje fluktuacije, bolniških odsotnosti, nege, števila nezgod ipd. ter na zvečanje zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih.

V pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na poslovanje verjame več kot 70 slovenskih podjetji in organizacij vključenih v certificiranje, s preko 28.000 zaposlenimi.

Do 30. novembra se lahko vključite v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2011 in izkoristite 80% sofincnciranje polne cene 3.695 € + DDV iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih

V junijski HRM reviji je bil objavljen članek Mateja Černigoja Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih – zakaj in kako imeti vse, kar imajo veliki.

V procesu poslovnega preobrata kadrovski strokovnjaki pomagajo vodjem, da razumejo korake procesa in razvijajo voditeljske kompetence.

Za kratkoročno preživetje podjetja je ključno povezati stroške dela z uspešnostjo in zadržati ključne sodelavce, procesi poslovne funkcije človeških virov morajo biti organizacijsko in stroškovno učinkoviti, komunikacija med direktorjem in strokovnjakom za človeške vire mora biti redna in dovolj pogosta.

Za dolgoročni razvoj podjetja so ključne kompetence podjetja za upravljanje s človeškimi viri, kot so: upravljanje s talenti, razvoj voditeljstva, zavzetost zaposlenih in strateško načrtovanje delovne sile.

Podjetje lahko manjkajoče kompetence pridobi z zaposlitvijo strokovnjaka, z razvojem obstoječih sodelavcev ali z izvajanjem enega ali več procesov funkcije človeških virov z zunanjim izvajalcem.

Management poslovnih procesov

19. in 20. oktobra se bo v hotelu Mons v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca Managament poslovnih procesov.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral delavnico Vloga ljudi in HRM pri uvajanju sprememb: Izkušnje slovenskih
podjetij.

Svoje izkušnje in poglede na vlogo kadovskega managementa pri transformaciji podjetja bodo, v četrtek 20. oktobra ob 16.10, delili  Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija, in Klara Hauko, vodja HR v skupini SmartCom d.o.o.

Ocenjevalec/svetovalec certifikata Družini prijazno podjetje

Pri pridobitvi Certifikata družini prijazno podjetje smo v pomoč ocenjevalci/svetovalci, neodvisni strokovnjaki z diplomo na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved in imamo najmanj triletno prakso s svetovanjem ali raziskovanjem v podjetjih oziroma organizacijah.

Sedmim ocenjevalcem/svetovalcem smo se junija letos pridružili še trije: Katarina Primožič, Igor Bizjak in Matej Černigoj. Po dvodnevnem izobraževanju smo sodelovali v procesu pridobivanja Osnovnega certifikata konkretnega podjeta.

Z ocenjevalko/svetovalko mag. Mileno Majcen smo s čudoviti ekipo Marché Restaurants Slovenija, v dveh srečanjih, iz bogatega kataloga izluščili in priredili aktivnosti za katere so ocenili, da bodo najbolj prispevali k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev, hkrati pa jih je mogoče uveljaviti v obdobju treh let.

 

2. septembra 2011 sem na podlagi uspšeno opravljenega izobraževanja, sodelovanje v procesu prodobitve certifikata  in pozitivna ocena mentorice pridobil Licenco za ocenjevalca/svetovalca certifikata Družini prijazno podjetje.

Delovno pravo v kadrovski praksi

Vabimo vas na 2. redno letno srečanje DKD Ljubljana na temo »Delovno pravo v kadrovski praksi«. Srečanje bo v sredo, 20. aprila, ob 15.30 na KD Banki, Neubergerjeva 30, Ljubljana (parkirate lahko v bližini ali pa na parkirišču med Vilharjevo in železniško progo).

Odvetnica Vesna Šafar nam bo predstavila delovno pravo v luči Delovnega in socialnega sodišča ter sodb in sporov, s katerimi se v praksi srečujemo tako delodajalci kot delojemalci. Na prakso delovnega in socialnega sodišča bomo poskušali pogledati z vidika sodnika, odvetnika in stranke in se dotakniti naslednjih vprašanj:
Kako je organizirano sodišče?
Kakšne so vloge vseh vpletenih v postopek delovnega spora (delavca, delodajalca, sodnika, podpornega osebja, odvetnikov …)?
Kakšna je razlika med mediacijo in »klasično pravdo«?
Kako uspešna je mediacija v delovnih sporih?
Kako pogosti so kolektivni spori, ali je v postopku kakšna razlika v primerjavi z individualnimi delovnimi spori?
Kot je že v navadi bomo del srečanja namenili vprašanjem in razpravi.

Če želite kakšno vprašanje posebej izpostaviti, ga lahko pošljete predhodno na robert.kase@ef.uni-lj.si.

O gostji: Vesna Šafar je strokovnjakinja s področja delovnega prava. Od začetka delovanja in ustanovitve bivšega Sodišča združenega dela  je bila zaposlena na tem sodišču, kjer je opravljala sodniško delo do 1992, ko je postala odvetnica, kar je še danes.

Na dogodek se prijavite tukaj do petka 15. aprila 2011.

Če ste že plačali kotizacijo za redni dogodek DKD, se zgolj prijavite. Ostali boste po dogodku prejeli račun, kotizacija znaša 33 EUR. Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana, zato tiste, ki bi želeli poravnati članarino za 2011 vljudno prosimo, da tukaj vnesete podatke, ki jih potrebujemo za administracijo vašega članstva.